Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Opłaty

opłaty rodjarzynka

Witamy na stronie opłat stałych i bieżących.

Szanowni działkowcy,
Uwaga! Zmiana konta wpłat opłat za użytkowanie działki!
Nowy numer konta : 83 1240 4719 1111 0011 0384 2559
Rozpoczynamy nowy sezon funkcjonowania ROD Jarzynka w 2021 roku. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne są środki finansowe. Zarząd przeprowadził analizę wydatkowanych środków w 2020 roku i na tej podstawie wyliczone zostały kwoty poszczególnych obciążeń finansowych przypadających na działki. Niestety ale koszty wzrosły a wynika to z dużo większej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w stosunku do planowanej na 2020 r. wielkości w poszczególnych Enklawach i tak Enklawa I planowana wielkość to 51 rzeczywista 62 Enklawa II planowana wielkość to 47 rzeczywista 61 Enklawa III planowana wielkość to 54 rzeczywista 85. Taka sytuacja wynikła z panującej pandemii i większej liczbie przebywających na terenie Ogrodu działkowców oraz braku właściwej dyscypliny przy umieszczaniu odpadów w pojemnikach/brak zgniatania opakowań, wrzucanie odpadów o dużych gabarytach itp./. Niewłaściwe zachowania dotyczą również odpadów zielonych gdzie do pojemników wrzucane są całe gałęzie. Na wzrost kosztów wpływają również zmiany w wysokości minimalnych wynagrodzeń jak również zmiany cen energii elektrycznej i wody. Wszystkie informacje w zakresie obciążeń finansowych znajdują się na stronie internetowej ROD Jarzynka.
Pozostaje dotychczasowa zasada, że opłaty ogrodowe stałe muszą być wpłacone do 30 czerwca 2021 r. § 144 pkt 2 Statutu PZD./mogą być wpłacane w pięciu ratach do 25 każdego miesiąca/brak wpłaty całości obciążenia do 30 czerwca spowoduje naliczanie odsetek od wpłat po tym terminie/ § 150 Statutu PZD/
Działkowcom którzy będą zalegać z opłatami (energia, woda, ochrona, opłata ogrodowa) powyżej 2 miesięcy będzie automatycznie wyłączana dostawa energii elektrycznej.
Zgodnie z § 149 Statutu PZD wpłaty należy dokonywać na konto ROD Jarzynka w tytule płatności należy podać nr działki lub numer noty obciążeniowe.
Uwaga na zmianę konta wynikającą ze zmiany banku obsługującego ROD Jarzynka.
Przypominamy o konieczności podania adresu mailowego do korespondencji/szczególnie w okresie pandemii/ dla działkowców starszych pomocni w tym zakresie powinni być młodsi członkowie rodzin/ Zarząd do minimum sprowadza prowadzenie korespondencji papierowej. Informacje dotyczące opłat będą podawane drogą elektroniczną i na tablicy ogłoszeń.
Uwaga! Odczyty zużycia wody prosimy przekazywać SMS pod numer telefonu Zarządu do 10 każdego miesiąca/jeżeli nastąpi zużycie/
Nowy numer konta : 83 1240 4719 1111 0011 0384 2559
Opłaty bieżące będą aktualizowane raz w miesiącu.

Pobierz program Adobe Reader do otwierania plików pdf.

Proszę wybrać swoją enklawę:

I Enklawa

Plik pdf – wyliczenie opłaty ogrodowej enklawa I - czytaj dalej
Plik pdf – opłata ogrodowa całkowita roczna enklawa I 2021 - czytaj dalej
Plik pdf – opłata bieżąca 13.09.2021 - czytaj dalej

II Enklawa

Plik pdf – wyliczenie opłaty ogrodowej enklawa II - czytaj dalej
Plik pdf – opłata ogrodowa całkowita roczna enklawa II 2021 - czytaj dalej
Plik pdf – opłata bieżąca 13.09.2021czytaj dalej

III Enklawa

Plik pdf – wyliczenie opłaty ogrodowej enklawa III - czytaj dalej
Plik pdf – opłata ogrodowa całkowita roczna enklawa III 2021 - czytaj dalej
Plik pdf – opłata bieżąca 13.09.2021czytaj dalej