Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Przeniesienie praw do działki w ROD

Przeniesienie prawa do działki w ROD

1. Umowa przeniesienia prawa (POBIERZ załącznik nr 1) do działki zawarta pomiędzy zbywającym a nabywcą z notarialnym poświadczeniem podpisów./data zawarcia umowy liczy się od dnia, w którym notariusz poświadczył podpis ostatniej osoby będącej stroną tej czynności prawnej/.

2. Wniosek (POBIERZ załącznik nr 2) o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.
Zarząd podejmuje działania w zakresie przeniesienia prawa do działki dopiero po otrzymaniu pisemnego wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki. Wniosek powinien złożyć/podpisać/ zbywający. Wniosek może być też złożony przez obie strony. Wniosek może być złożony do zarządu ROD- osobiście, za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej. Do wniosku musi być załączona umowa przeniesienia prawa do działki/może być kopia uwierzytelniona przez zarząd ROD/.

3. Uchwała zarządu o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki./Zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki powoduje, że umowa przeniesienie prawa do działki staje się skuteczna/.

4. Podpisanie umów o dostawę wody i energii elektrycznej.

5. Dokonanie opłat:
a/ wpisowej 250,00 zł.
b/ inwestycyjnej 3500,00 zł
Opłaty inwestycyjnej nie stosuje się do działkowca, który nabył prawo do działki po osobie bliskiej lub w drodze zamiany praw do działki w tym samym ROD.

6. Oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki./Podpisuje dwóch członków zarządu/. Jest to działanie kończące procedurę przeniesienia praw do działki.

7. Wypełnione RODO ze strony internetowej. (POBIERZ DOKUMENT RODO)

8. Wypełniona deklaracja PZD (POBIERZ załącznik nr 3)

9. Niezaleganie z opłatami przez Zbywającego (zapytanie w Zarządzie ROD).

10. Wszystkie dokumenty wraz z potwierdzeniem odpowiedniej wpłaty (brak potwierdzenia wpłaty będzie skutkować odmową przyjęcia dokumentów) należy dostarczyć do Zarządu ROD Jarzynka.

Zarząd ROD Jarzynka w Dobczycach.