Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Uwaga działkowcy - śmieci

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!

Od dnia 15 marca 2016 r. na poszczególnych enklawach (ogrodach) zostaną ustawione specjalne kontenery na odpady biodegradowalne (skoszona trawa, gałęzie, odpady z uprawiania roślin).

Zabrania się składowania wyżej wymienionych odpadów poza terenem działek.
W przypadku nie zastosowania się do zakazu wszystkie bramki zostaną zamknięte w sposób uniemożliwiający ich otwarcie a główne bramy zmonitorowane.


Zarząd ROD Jarzynka w drodze uchwały podjął decyzję o wynajęciu firmy, która za opłatą usunęła w/w odpady. Prace zostały zakończone w styczniu 2016r.

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce docenił nasze zaangażowanie w oczyszczanie z odpadów biodegradowalnych terenu poza ogródkami działkowymi.

Nie możemy dopuścić do powtórzenia się sytuacji i utrzymać te tereny w obowiązującym porządku.