Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Zarząd

Zarząd

Prezes Zarządu: Kazimierz Kędryna
Zakres obowiązków:

1. Reprezentuje zewnętrznie Rodzinne Ogródki Działkowe „Jarzynka”,
2. Prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ogrodu,
3. Prowadzi nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez pozostałych członków zarządu.

Pierwszy Wiceprezes: Paweł Pieprzyca
Zakres obowiązków:

1. Prowadzi rozmowy z zewnętrznymi wykonawcami usług,
2. Uzgadnia i realizuje zakupy sprzętu do utrzymania porządku na działkach,
3. Współuczestniczy w redakcji strony internetowej.

Sekretarz: Alina Cichoń
Zakres obowiązków:

1. Prowadzi bieżąco zeszyt uchwał zarządu.
2. Protokołuje zebrania Zarządu.
3. Uzupełnia bieżąco segregatory o nowe dokumenty.
4. Realizuje inne zadania biurowo-dokumentacyjne wynikające z ustaleń Zarządu.

Skarbnik: Władysława Mistarz
Zakres obowiązków:

1. Właściwe prowadzenie całokształtu działań finansowych podejmowanych w zakresie funkcjonowania ogrodu.

Członkowie Zarządu:

Marian Drewniak
Zakres obowiązków:

1. Przygotowanie na posiedzenia Zarządu informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej i
wody na enklawach 1, 2, 3.
2. Przygotowanie na posiedzenia Zarządu w uzgodnieniu z księgową wniosków
dotyczących wyłączenia zasilania do działek zalegających z opłatami (zgodnie z umowami o dostawie energii elektrycznej).
3. Zgłaszanie na posiedzenia Zarządu inicjatyw w zakresie oszczędności energii elektrycznej.
4. Bieżąca współpraca z konserwatorami urządzeń elektrycznych i wodnych w zakresie utrzymania tych urządzeń w prawidłowym stanie technicznym.
5. Realizacja innych zadań z zakresu dostaw energii elektrycznej i wody oraz utrzymania w
należytym stanie instalacji elektrycznych i wodnych na Ogrodzie „Jarzynka” a
wynikających z bieżącej pracy Zarządu.

Wacław Obłój
Zakres obowiązków:

1. Bieżąca kontrola stanu dróg wewnętrznych oraz utrzymania działek na enklawach 1, 2, 3 oraz zgłaszanie nieprawidłowości na posiedzeniach Zarządu.
2. Kontrola ogrodzeń i stanu bram na enklawach 1, 2,3 i zgłaszanie uwag na posiedzeniu Zarządu.
3. Kontrola porządku wokół ogrodzeń po stronie zewnętrznej (czy nie ma przypadków gromadzenia odpadów przy ogrodzeniach, oraz zasypywania rowów od strony „ wałów” oraz zgłaszanie nieprawidłowości na posiedzeniach Zarządu.
4. Realizacja innych zadań w zakresie utrzymania porządku na Ogrodzie „Jarzynka” wynikających z bieżącej działalności Zarządu.

członek zarządu: Monika Kosałka